Co to jest mikropolaryzacja?

fizjologiczne mechanizmy i praktyczne zastosowanie

protektorat

Fabryka Terapii

Prąd elektryczny zwykle jest niebezpieczny dla życia człowieka, ale w pewnych sytuacjach działa wprost zbawiennie. Mikropolaryzacja ma zastosowanie w leczeniu uszkodzeń mózgu i schorzeń układu nerwowego.

Nad metodą pracowano już w latach 70. XX wieku, jeszcze w czasach sowieckich. Po raz pierwszy została zaprezentowana światu w 2009 roku przez profesora Aleksieja M. Szeliakina. Polega ona na stymulacji mózgu prądem stałym. Stymulować można m.in. korę ruchową, somatosensoryczną, wzrokową i przedczołową, które odpowiadają za funkcje ruchowe i poznawcze.

Stosowany w mikropolaryzacji prąd ma bardzo niewielkie natężenie, rzędu 1-2 mA (miliamperów). Jest to natężenie zbliżone do naturalnych prądów fizjologicznych w organizmie, więc nie stwarza żadnego zagrożenia dla człowieka. Prąd stymuluje mózg przezczaszkowo, bezinwazyjnie, a przy tym bezboleśnie dla pacjenta–metodę tę określa się terminem tDCS (przezczaszkowa stymulacja prądem stałym).

Na głowie pacjenta umieszcza się elektrody do 30 min na jedną sesję. W tym czasie prąd dokonuje wzbudzenia korowego, wykorzystując polaryzację błony komórkowej i synaptycznej. Sesje należy powtarzać codziennie w ciągu 10-15 dni, z przerwą nie dłuższą niż 2 dni. Jeśli sesje przynoszą rezultaty, dobrze jest cały cykl powtórzyć. Terapia aktywuje procesy samoregulacji mózgu, zaburzone w wyniku schorzeń–można powiedzieć, że „skłania” mózg do naturalnej naprawy.

Mikropolaryzację stosuje się w przypadku chorych z uszkodzeniami mózgowia lub innymi zaburzeniami neurologicznymi–między innymi z udarami mózgu, afazją, urazami rdzenia kręgowego lub kręgosłupa, czy mózgowym porażeniem dziecięcym. Może także dawać dobre rezultaty w leczeniu m.in. autyzmu, migreny, ADHD, depresji, padaczki lekoopornej, szumów usznych, a nawet uzależnień. Przeciwwskazaniami do udziału w takiej terapii jest ciąża, nowotwory, posiadanie rozruszników serca i innych ciał obcych w ciele.

tDCS to metoda znacznie skuteczniejsza od tradycyjnych metod leczenia zaburzeń neurologicznych–daje aż o 44% lepsze rezultaty. Osobom leczonym, które cierpią na zaburzenia ruchu normalizuje się napięcie mięśni, zwiększa ilość ruchów, a zmniejsza ilość patologicznych odruchów. Z kolei u osoby z zaburzeniami psychicznymi m.in. zmniejsza się agresja, poprawia nastrój, zwiększa komunikatywność, stabilizuje się sen.

Terapia znacząco pomaga także osobom z zaburzeniami wzroku i słuchu. Z kolei pacjentom z zaburzeniami logopedycznymi poprawia się mowa, która staje się bardziej sensowna i wyraźna, a także wzbogacona o nowe słowa. Mikropolaryzacja nie wiąże się z żadnymi powikłaniami–można jedynie nabawić się delikatnego zaczerwienienia w okolicy przyłożenia elektrod, które szybko znika.

Mikropolaryzacja powszechnie stosowana jest na zachodzie Europy, między innymi w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji, a także w USA. W Norwegii istnieje nawet rządowy program leczenia mikropolaryzacją. W Polsce zastosowano ją po raz pierwszy w 2003 roku.

Mikropolaryzacja czyli przezczaszkowa stymulacja prądem stałym tDCS, wspomaga proces odbudowy i ew. tworzenie nowych połączeń nerwowych w korze mózgowej. Sama w sobie być mało skuteczna, ale połączona z intensywną terapią znacznie wzmacnia jej efekty. Zabiegi stymulujące korę mózgową, pobudzają ją i mogą wpłynąć na rozwój mowy, wspieranie procesu uczenia się czy poprawę rozumienia.

Monografia w porządku chronologicznym przedstawia rozwój wykorzystania efektów elektrycznych w fizjologii i medycynie od starożytności do współczesności. Podano szczegółowe opisy wyników uzyskanych zarówno w badaniach doświadczalnych na zwierzętach, jak i podczas zabiegów medycznych. Szczególną uwagę zwraca się na metodę mikropolaryzacji przezczaszkowej i przezkręgowej, polegającą na działaniu słabego prądu stałego przez elektrody skórne małych obszarów na różne projekcje struktur mózgu i rdzenia kręgowego. Rozważane są mechanizmy neurofizjologiczne, biochemiczne, morfologiczne determinujące skutki i skuteczność wpływów polaryzacji. Omówiono dalsze sposoby rozwijania metody. Monografia przeznaczona jest dla specjalistów z zakresu fizjologii i medycyny (Shelyakin A.M., Preobrazhenskaya I.G. Brain micropolarization. Wczoraj. Dzisiaj. Jutro. - SPb: Strata, 2021 - 378p., Ill. ISBN 978-5-907314-75-7)

Wprowadzenie

Mikropolaryzacja (Stymulacja Prądem Bezpośrednim) to wysoce skuteczna metoda terapeutyczna, która pozwala celowo zmieniać stan funkcjonalny różnych części ośrodkowego układu nerwowego pod wpływem niewielkiego prądu stałego (do 1 mA). TCMP (przezczaszkowa mikropolaryzacja) i TBMP (przezkręgowa mikropolaryzacja) z powodzeniem łączą prostotę i nieinwazyjność tradycyjnych zabiegów fizjoterapeutycznych z odpowiednio wysokim stopniem selektywności działania, charakterystycznej dla stymulacji za pomocą elektrod wewnątrzmózgowych. Termin „mikropolaryzacja” łączy w sobie parametry prądu stałego wykorzystywanego do wykonywania zabiegów TCMP i TBMP (mikroprądów) oraz mechanizm działania mikroprądu przyłożonego do tkanki nerwowej (polaryzacja komórki i błony synaptycznej).

Mikropolaryzacja może być stosowana jako samodzielna metoda terapeutyczna oraz technika optymalizująca w kompleksowym leczeniu różnych chorób układu nerwowego u dzieci i dorosłych w każdym wieku. TCMP i TBMP mogą poprawić lub przywrócić funkcje motoryczne, umysłowe, mowy, zatrzymać hiperkinezę, drgawki, normalizować funkcje narządów miednicy, zmniejszyć ogniska niszczącego uszkodzenia mózgu u pacjentów z udarem i pourazowym uszkodzeniem mózgu w ostrym okresie itp.

Zalecenia

Przy przepisywaniu przebiegu mikropolaryzacji i określaniu stref do przyłożenia elektrod konieczne jest:

 1. Przeprowadzić rzetelną diagnostykę miejscową zaburzeń neurologicznych pacjenta z wykorzystaniem metod badań klinicznych i, jeśli to konieczne, elektrofizjologicznych (EEG, Doppler, EMG, TK, NMR) w celu określenia lokalizacji ogniska patologicznego, obecności procesu wolumetrycznego, epilepsji ogniska lub nasilenie konwulsyjnej gotowości itp.
 2. Jeśli pacjent ma złożone zaburzenia i zespoły, konieczne jest skonstruowanie schematu sekwencyjnych lub jednoczesnych efektów mikropolaryzacji na różnych poziomach ośrodkowego układu nerwowego, które zostaną przeprowadzone podczas jednego lub kilku cykli leczenia.
 3. Jeśli pacjent ma objawy agresywności lub ciężką psychastenię, zaleca się mikropolaryzację przede wszystkim w celu skorygowania tych szczególnych zaburzeń (podczas pierwszych zabiegów lub kursu). TCMP jest przepisywany przede wszystkim pacjentom z dysfunkcjami mózgu różnego pochodzenia. TBMP jest przepisywany przede wszystkim pacjentom z dysfunkcjami rdzenia kręgowego różnego pochodzenia.

Parametry efektywnego prądu stałego mogą zmieniać się podczas zabiegów mikropolaryzacji od 50 μA do 700 μA.
Czas ekspozycji wynosi 20-40 minut, codziennie lub co drugi dzień.
Kurs ogólny - 10-15 uderzeń.

Zastosowanie

Istnieje kilka głównych obszarów zastosowania mikropolaryzacji jako metody optymalizacji patologii układu mięśniowo-szkieletowego:

 1. Bezpośredni wpływ na różne ogniwa aparatu nerwowo-mięśniowego. W tym przypadku przeprowadza się mikropolaryzację obszarów motorycznych kory mózgowej, różnych poziomów rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. W zależności od nasilenia patologii ruchowej i zadania klinicznego mikropolaryzację przeprowadza się w formie jednego lub kilku kursów wstępnych przed kursem FBU (EMG) lub przed każdym zabiegiem FBU (EMG). Przeprowadzenie wstępnych kursów mikropolaryzacji jest najbardziej zalecane w przypadku ciężkich stopni patologii motorycznej, gdy dobrowolna aktywność mięśni jest prawie całkowicie nieobecna, co uniemożliwia przeprowadzenie ukierunkowanego biotreningu. Wykazano, że w tych przypadkach procedury mikropolaryzacji pewnych poziomów rdzenia kręgowego mogą zapewnić pojawienie się i wzmocnienie uprzednio nieobecnej odruchowej pobudliwości neuronów ruchowych rdzenia kręgowego i interferencyjnego EMG oraz zmniejszenie nasilenia patologicznych synergii i synkinezji. W przypadku łagodnej patologii wskazane jest przeprowadzenie zabiegów mikropolaryzacji przed każdym zabiegiem FBU (EMG). W tym przypadku zastosowanie mikropolaryzacji umożliwia wywieranie ukierunkowanego wpływu na stan napięcia mięśniowego pacjenta: zmniejszenie patologicznie zwiększonego napięcia mięśniowego w przypadku porażenia spastycznego i porażenia lub odwrotnie, zwiększenie zdolności kurczliwości chorego grupy mięśni w powolnych formach. Jednoczesna mikropolaryzacja stref motorycznych kory mózgowej zapewnia optymalną wrażliwość wyższych struktur regulacyjnych aparatu ruchowego na wchodzące do nich znormalizowane impulsy aferentne podczas kolejnego zabiegu FBU (EMG) .
 2. Wpływy normalizujące funkcje poznawcze i sferę psychoemocjonalną. Dzięki biokontroli funkcjonalnej pacjent aktywnie uczestniczy w procesie leczenia, który przebiega na tle pozytywnej motywacji i nastroju emocjonalnego. Dlatego jeden z głównych warunków doboru pacjentów do treningu FBUto zachowanie sfery intelektualnej i psychoemocjonalnej wystarczającej do opanowania zadania oraz, co bardzo ważne, pozytywnego nastawienia pacjenta do aktywnego udziału w procesie rehabilitacji. Wykazano, że mikropolaryzacja niektórych stref kory mózgowej zapewnia poprawę funkcji aktywnej uwagi, pamięci wzrokowej i werbalnej, wzrost sprawności umysłowej, zmniejszenie lęku i normalizację nastroju. Prowadzenie przezczaszkowej mikropolaryzacji tych obszarów kory w połączeniu z mikropolaryzującym działaniem na rdzeń kręgowy jest szczególnie zalecane w leczeniu patologii motorycznych u dzieci z zespołem nadpobudliwości i deficytem uwagi, opóźnieniami rozwoju psychomotorycznego, u dorosłych pacjentów z następstwami udaru ze zmianami w sfery wolicjonalne i psychoemocjonalne.
 3. Wpływy ukierunkowane na leczenie współistniejących patologii. Jak wiadomo, patologia motoryczna, zwłaszcza z porażeniem mózgowym i konsekwencjami udarów, często łączy się z upośledzeniem mowy, wzroku, słuchu itp. Wykazano wysoką skuteczność stosowania przezczaszkowej mikropolaryzacji odpowiednich stref kory w leczeniu tych zaburzeń. Zastosowanie połączonej mikropolaryzacji przezczaszkowej i przezkręgowej u tych pacjentów umożliwia uzyskanie wysokich wyników terapeutycznych zarówno w przypadku patologii podstawowej, jak i współistniejącej w krótszym czasie.

Wnioski

 1. Mikropolaryzacja (Stymulacja Prądem Bezpośrednim) powoduje kierunkową zmianę poziomu polaryzacji błon komórkowych, co zapewnia nowy poziom aktywności podłoża nerwowego, co prowadzi do eliminacji stanu parabiotycznego tkanki nerwowej, poprawy percepcji endogenne impulsy, aktywacja układów przewodzących, obejmująca w ten sposób różne powyżej i leżące u podłoża formacje strukturalne, których konsekwencją jest restrukturyzacja procesów neurodynamicznych i neurohumoralnych, prowadząca do optymalizacji stanu funkcjonalnego ośrodkowego układu nerwowego i uzyskania pozytywnego wyniku klinicznego wynik.
 2. W stanach ostrego uszkodzenia mózgu mikropolaryzacja powoduje wzrost aktywności struktur neuronalnych, zarówno bezpośrednio w obszarze ekspozycji, co objawia się brakiem rozwoju obrzęku mózgu, zmniejszeniem ogniska zniszczenia, wzrostem w strukturalnym mózgowym przepływie krwi oraz w innych obszarach mózgu, co wyraża się zmniejszeniem zaburzeń mózgowych, zmniejszeniem całkowitych objawów neurologicznych, co wskazuje na ochronny wpływ mikropolaryzacji na mózg.
 3. W stanach przewlekłego uszkodzenia mózgu mikropolaryzacja prowadzi do eliminacji stanu parabiotycznego tkanki nerwowej na różnych poziomach ośrodkowego układu nerwowego, usunięcia patologicznych ognisk dominujących, destabilizacji stabilnego stanu patologicznego i aktywacji mechanizmów ogólnoustrojowych które powstrzymują odwrotny rozwój procesu patologicznego (antysystemy).
 4. Mikropolaryzacja jest fizjologicznie odpowiednim czynnikiem, który uruchamia mechanizmy samoregulacji, tworząc w ten sposób nowe lub aktualizujące istniejące połączenia funkcjonalne, prowadząc do kompensacji zakłóconych połączeń w interakcji systemów funkcjonalnych, które zapewniają dynamiczną homeostazę mózgu. Bezpośrednią konsekwencją normalizacji dynamicznej homeostazy jest przywrócenie centralnej regulacji różnych funkcji człowieka.

Wskazania i przeciwwskazania

Szczegółowe wskazania i przeciwwskazania do stosowania terapii

Wskazania

Mikropolaryzacja może być stosowana jako samodzielna metoda terapeutyczna oraz technika optymalizująca w kompleksowym leczeniu różnych schorzeń układu nerwowego u dzieci i dorosłych w każdym wieku:
 1. Porażenie mózgowe
  • spastyczne formy o różnym nasileniu;
  • formy hiperkinetyczne o różnym nasileniu;
  • formy móżdżkowe o różnym nasileniu;
  • mieszane formy o różnym nasileniu;
  • opóźnienia w rozwoju umysłowym i mowy;
  • zespół konwulsyjny.
 2. Organiczne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.
 3. Choroby naczyniowe mózgu, urazy czaszkowo-mózgowe (w tym urazy zmiażdżeniowe) w ostrym okresie, począwszy od 1-2 dni po wypadku mózgowym. Zabiegi można wykonywać w stanie medycznego snu, przy sztucznej wentylacji. Zastosowanie mikropolaryzacji przezczaszkowej jest wskazane w ostrych ogniskowych urazowych uszkodzeniach mózgu jako dodatkowa metoda oddziaływania na zmianę i strefę okołogniskową. Może być stosowany w intensywnych schematach leczenia, gdy pacjent nie wymaga leczenia operacyjnego, w postępowaniu w okresie pooperacyjnym, jako sposób przygotowania pacjenta do leczenia operacyjnego.
 4. Konsekwencje ostrych zaburzeń krążenia mózgowego i pourazowych uszkodzeń mózgu w postaci niedowładu połowiczego, niedowładu, ataksji, afazji, alalii itp., A także w zespole „stanu wegetatywnego”.
 5. Konsekwencje chorób neuroinfekcyjnych mózgu i rdzenia kręgowego.
 6. Ciężkie zatrucie substancjami antycholinergicznymi.
 7. Konsekwencje urazów rdzenia kręgowego i kręgosłupa, w tym konsekwencje operacji.
 8. Nerwice i stany podobne do nerwic.
 9. Zaburzenia widzenia (niedowidzenie, oczopląs, zez).
 10. Upośledzenie słuchu (niedosłuch odbiorczy).
 11. Choroba skoliotyczna różnego stopnia.

Zalecane i kompatybilne procedury lecznicze: biofeedback funkcjonalny (FBU) , kombinezony leczniczo-treningowe („Adeli” -92, „Gravistat”), masaż ogólny i logopedyczny, terapia ruchowa, logopedia i korekta psychologiczna. Standardowa terapia lekowa mająca na celu poprawę właściwości reologicznych krwi, a także terapia wazoaktywna, odwadniająca, metaboliczna i mózgowo-ochronna (jeśli jest wskazana).

Przeciwwskazania

 1. Indywidualna nietolerancja na prąd elektryczny;
 2. Obecność złośliwych guzów;
 3. Przeziębienia i choroby zakaźne;
 4. Wysoka temperatura ciała;
 5. Obecność ciał obcych w czaszce (na przykład substytut kości) lub kręgosłupie (na przykład dystraktor Harringtona itp.).
 6. Ogólnoustrojowa choroba krwi;
 7. Nadciśnienie III;
 8. Wyraźna miażdżyca naczyń mózgu;
 9. Choroby układu sercowo-naczyniowego w fazie dekompensacji;
 10. Wady skóry w dotkniętym obszarze.
 11. Niezgodne procedury terapeutyczne: akupunktura, stymulacja elektryczna i wibracyjna mięśni, rezonans magnetyczny, stosowanie różnych silnych leków psychotropowych.

Turnus w Szczecinie

10-cio dniowy turnus terapeutyczny z mikropolaryzacją mózgu

Termin 1
Termin 2

Mikropolaryzacja czyli przezczaszkowa stymulacja prądem stałym tDCS, wspomaga proces odbudowy i ewentualne tworzenie nowych połączeń nerwowych w korze mózgowej. Sama w sobie być mniej lub bardziej skuteczna, ale połączona z intensywną terapią znacznie wzmacnia jej efekty. Zabiegi stymulujące korę mózgową, pobudzą ją i mogą wpłynąć na rozwój mowy, wspieranie procesu uczenia się czy poprawę rozumienia.

 • Do 30-stu minut dziennie, przez 10 dni, mózg poddawany jest elektrtostymulacji;
 • Wartość prądu zazwyczaj nie przekracza 1 mA;
 • Metoda ta jest nieinwazyjna i nie ma skutków ubocznych;

Pakiety

FUKSJOWY SZARY NIEBIESKI
mikropolaryzacja z terapią neurologopedyczną, logopedyczną
10 x 45 min
mikropolaryzacja z terapią neurologopedyczną, logopedyczną
10 x 45 min
mikropolaryzacja z terapią neurologopedyczną, logopedyczną
10 x 45 min
1 terapia do wyboru

10 x 45 min
2 terapie do wyboru

20 x 45 min
10 dni 10 dni 10 dni
1800 zł 2600 zł 3000 zł
 • Miejsce turnusu:

  Fabryka Terapii
  ul. Łukasińskiego 116
  71-215 Szczecin

Korzyści

Celem prowadzenia mikropolaryzacji mózgu metodą tDCS jest odtworzenie naruszonych funkcji nerwowych, ponieważ prowadzi ona do optymalizacji stanu funkcjonalnego tkanki nerwowej. Potencjalne korzyści ze stymulacji wybranych obszarów mózgu to np.: u chorych z zaburzeniami ruchowymi: normalizacja napięcia mięśni, zmniejszenie wyrazistości patologicznych odruchów i nieprawidłowych postaw, zwiększenie ilości prawidłowych odruchów, nabycie nowych nawyków ruchowych jak np. pełzanie, siedzenie, stanie, chodzenie, wprawne ręce, u chorych z zaburzeniami logopedycznymi: wywołanie pojawienia się nowych dźwięków i słów, poprawę wymowy, zwiększenie stopnia rozumienia mowy, u chorych z zaburzeniami funkcji wzrokowej: zwiększenie ostrości wzroku, zmniejszenie oczopląsu, zmniejszenie kąta zeza oraz rozszerzenie pól widzenia.

Biofeedback

Funkcjonalna biokontrola ze sprzężeniem zwrotnym

terapia

Biokontrola funkcjonalna ze sprzężeniem zwrotnym (synonimy - biofeedback, terapia biofeedback, biofeedback) jest jednym z podstawowych podejść w procesie rehabilitacji i znajduje szerokie zastosowanie w korygowaniu zaburzonych funkcji ruchowych, opóźnień rozwoju umysłowego, zaburzeń psychoemocjonalnych i innych.

Cel strony: zapoznanie szerokiego grona praktykujących lekarzy z nielekową metodą leczenia, korekty i poprawy przystosowania społecznego w różnych chorobach ośrodkowego układu nerwowego.